Zasady i Warunki

Ostatnia aktualizacja: 9 maja 2023 r

ZGODA NA NASZE WARUNKI PRAWNE

Jesteśmy MEGA VR LTD („Firma”, „my”, „nas” lub „nasz”), spółką zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii pod adresem 128 City Road, London EC1V 2NX.

Obsługujemy witrynę internetową megavr.co.uk („Witryna”), a także wszelkie inne powiązane produkty i usługi, które odwołują się do niniejszych warunków prawnych lub zawierają linki do niniejszych warunków prawnych („Warunki prawne”) (łącznie „Usługi”).

MegaVR projektuje i produkuje akcesoria VR. MegaVR Duck Hunter to najlepsza kolba VR do użytku z Clay Hunt VR. Poczuj dreszczyk emocji podczas lotu gołębiami glinianymi lub polowania na żywe ptaki w zaciszu własnego domu.

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem 07514051867 lub e-mailem na adres duckhunter@megavr.co.uk.

Niniejsze Warunki prawne stanowią prawnie wiążącą umowę zawartą pomiędzy Tobą, osobiście lub w imieniu podmiotu („Ty”), a MEGA VR LTD, dotyczącą Twojego dostępu do Usług i korzystania z nich. Użytkownik zgadza się, że uzyskując dostęp do Usług, przeczytał, zrozumiał i zgodził się przestrzegać wszystkich niniejszych Warunków prawnych. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ ZE WSZYSTKIMI NINIEJSZYMI WARUNKAMI PRAWNYMI, WTEDY MASZ WYRAŹNY ZAKAZ KORZYSTANIA Z USŁUG I MUSISZ NATYCHMIAST ZATRZYMAĆ SIĘ Z KORZYSTANIA.

Dodatkowe warunki i dokumenty, które mogą być od czasu do czasu publikowane w Usługach, zostają niniejszym wyraźnie włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do okresowego wprowadzania zmian lub modyfikacji niniejszych Warunków prawnych. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, aktualizując datę „Ostatniej aktualizacji” niniejszych Warunków prawnych, a Ty zrzekasz się prawa do otrzymania szczegółowego powiadomienia o każdej takiej zmianie. Twoim obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszych Warunków prawnych, aby być na bieżąco z aktualizacjami. Będziesz podlegał zmianom w zmienionych Warunkach prawnych i zostanie uznane, że zostałeś poinformowany o nich i je zaakceptowałeś, w związku z dalszym korzystaniem z Usług po dacie opublikowania zmienionych Warunków prawnych.

Usługi przeznaczone są dla użytkowników, którzy ukończyli 18 rok życia. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z Usług ani rejestrować się w nich.

Zalecamy wydrukowanie kopii niniejszych Warunków prawnych w celach archiwalnych.

SPIS TREŚCI

 1. NASZE USŁUGI
 2. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 3. OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA
 4. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA
 5. DRUKOWANIE 3D
 6. PRODUKTY
 7. ZAKUPY I PŁATNOŚCI
 8. POLITYKA ZWROTÓW
 9. CZYNNOŚCI ZABRONIONE
 10. WKŁAD GENEROWANY PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW
 11. LICENCJA NA WKŁAD
 12. WYTYCZNE DOTYCZĄCE RECENZJI
 13. STRONY INTERNETOWE I TREŚCI STRON TRZECICH
 14. REKLAMODAWCY
 15. ZARZĄDZANIE USŁUGAMI
 16. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 17. OKRES I ROZWIĄZANIE
 18. MODYFIKACJE I PRZERWY
 19. PRAWO RZĄDOWE
 20. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
 21. POPRAWKI
 22. ZASTRZEŻENIE
 23. GRANICE ODPOWIEDZIALNOSCI
 24. ODSZKODOWANIE
 25. DANE UŻYTKOWNIKA
 26. KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA, TRANSAKCJE I PODPISY
 27. UŻYTKOWNICY I MIESZKAŃCY KALIFORNII
 28. RÓŻNORODNY
 29. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

1. NASZE USŁUGI

Informacje podawane podczas korzystania z Usług nie są przeznaczone do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym takie rozpowszechnianie lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z prawem lub regulacjami lub które narażałoby nas na jakiekolwiek wymogi rejestracyjne w takiej jurysdykcji lub kraj. W związku z tym osoby, które decydują się na dostęp do Usług z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zgodność z lokalnymi przepisami, jeśli i w zakresie, w jakim mają zastosowanie przepisy lokalne.

Usługi nie są dostosowane do wymogów specyficznych dla danej branży (ustawy o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA), federalnej ustawy o zarządzaniu bezpieczeństwem informacji (FISMA) itp.), więc jeśli Twoje interakcje podlegają takim przepisom, nie możesz korzystać z usług. Nie możesz korzystać z Usług w sposób naruszający ustawę Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

2. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Nasza własność intelektualna

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszelkich praw własności intelektualnej do naszych Usług, w tym całego kodu źródłowego, baz danych, funkcjonalności, oprogramowania, projektów stron internetowych, materiałów audio, wideo, tekstu, zdjęć i grafiki w Usługach (łącznie „Treść” ), a także zawarte w nich znaki towarowe, znaki usługowe i logo („Znaki”).

Nasze Treści i Znaki są chronione prawami autorskimi i znakami towarowymi (oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i przepisami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji) oraz traktatami w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Treść i Znaki są udostępniane w Usługach lub za ich pośrednictwem w stanie „TAK JAK JEST”, wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku.

Korzystanie z naszych Usług

Pod warunkiem przestrzegania przez Ciebie niniejszych Warunków prawnych, w tym poniższej sekcji „DZIAŁANIA ZABRONIONE”, udzielamy Ci niewyłącznej, nieprzenoszalnej i odwołalnej licencji na:

uzyskać dostęp do Usług; I

pobrać lub wydrukować kopię dowolnej części Treści, do której prawidłowo uzyskałeś dostęp.

wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku.

Z wyjątkiem przypadków określonych w tej sekcji lub w innym miejscu naszych Warunków prawnych, żadna część Usług ani żadna Treść ani Znaki nie mogą być kopiowane, reprodukowane, agregowane, ponownie publikowane, przesyłane, publikowane, wyświetlane publicznie, kodowane, tłumaczone, przesyłane, dystrybuowane, sprzedawane , licencjonowane lub w inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych bez naszej wyraźnej, uprzedniej pisemnej zgody.

Jeśli chcesz w jakikolwiek sposób korzystać z Usług, Treści lub Znaków w sposób inny niż określony w tej sekcji lub w innym miejscu naszych Warunków prawnych, wyślij swoją prośbę na adres: duckhunter@megavr.co.uk. Jeśli kiedykolwiek udzielimy Ci pozwolenia na publikację, reprodukcję lub publiczne wyświetlanie jakiejkolwiek części naszych Usług lub Treści, musisz wskazać nas jako właścicieli lub licencjodawców Usług, Treści lub Znaków i upewnić się, że pojawi się lub pojawi się jakakolwiek informacja o prawach autorskich lub prawach własności. jest widoczny podczas publikowania, reprodukowania lub wyświetlania naszych Treści.

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały Ci wyraźnie przyznane w związku z Usługami, Treścią i Znakami.

Każde naruszenie niniejszych Praw własności intelektualnej będzie stanowić istotne naruszenie naszych Warunków prawnych, a Twoje prawo do korzystania z naszych Usług wygaśnie natychmiast.

Twoje zgłoszenia

Przed skorzystaniem z naszych Usług prosimy o dokładne zapoznanie się z tą sekcją oraz sekcją „DZIAŁANIA ZABRONIONE”, aby zrozumieć (a) prawa, które nam nadajesz i (b) obowiązki, które masz w związku z publikowaniem lub przesyłaniem jakichkolwiek treści za pośrednictwem Usług.

Zgłoszenia: Wysyłając nam bezpośrednio jakiekolwiek pytania, komentarze, sugestie, pomysły, opinie lub inne informacje na temat Usług („Zgłoszenia”), wyrażasz zgodę na przeniesienie na nas wszelkich praw własności intelektualnej związanych z takim Zgłoszeniem. Zgadzasz się, że będziemy właścicielem tego przesłanego materiału i będziemy uprawnieni do jego nieograniczonego wykorzystania i rozpowszechniania w dowolnym zgodnym z prawem celu, komercyjnym lub innym, bez potwierdzenia lub rekompensaty dla Ciebie.

Jesteś odpowiedzialny za to, co publikujesz lub przesyłasz: Wysyłając nam Zgłoszenia za pośrednictwem dowolnej części Usług:

potwierdź, że przeczytałeś i zgadzasz się z naszymi „DZIAŁANIAMI ZABRONIONYMI” i nie będziesz publikować, wysyłać, publikować, przesyłać ani transmitować za pośrednictwem Usług żadnych Materiałów, które są nielegalne, nękające, szerzące nienawiść, szkodliwe, zniesławiające, obsceniczne, znęcające się, obelżywe, dyskryminujące grożące jakiejkolwiek osobie lub grupie, o charakterze jednoznacznie seksualnym, fałszywe, niedokładne, oszukańcze lub wprowadzające w błąd;

w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, zrzeka się wszelkich praw osobistych do takich Zgłoszeń;

gwarantujemy, że wszelkie takie Przesłania są oryginalne dla Użytkownika lub że posiadasz niezbędne prawa i licencje do przesyłania takich Przesłań oraz że masz pełne prawo do przyznania nam wyżej wymienionych praw w odniesieniu do Twoich Przesłań; I

gwarantujemy i oświadczamy, że przesłane przez Państwa zgłoszenia nie stanowią informacji poufnych.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje Materiały i wyraźnie zgadzasz się zwrócić nam wszelkie straty, które możemy ponieść w wyniku naruszenia przez Ciebie (a) tej sekcji, (b) praw własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby trzeciej lub (c) obowiązującego prawa .

3. OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

Korzystając z Usług, oświadczasz i gwarantujesz, że: (1) wszystkie przesłane informacje rejestracyjne będą prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne; (2) będziesz dbał o dokładność takich informacji i w razie potrzeby niezwłocznie aktualizował takie informacje rejestracyjne; (3) posiadasz zdolność prawną i zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków prawnych; (4) nie jesteś osobą niepełnoletnią w jurysdykcji, w której mieszkasz; (5) nie będziesz uzyskiwać dostępu do Usług w sposób zautomatyzowany lub inny niż człowiek, czy to za pośrednictwem bota, skryptu, czy w inny sposób; (6) nie będziesz korzystać z Usług w celach nielegalnych lub nieautoryzowanych; oraz (7) korzystanie przez Ciebie z Usług nie będzie naruszać żadnego obowiązującego prawa ani regulacji.

Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub zamknąć Twoje konto i odmówić wszelkiego obecnego lub przyszłego korzystania z Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

4. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

Aby móc korzystać z Usług, może być wymagana rejestracja. Zgadzasz się zachować poufność swojego hasła i będziesz odpowiedzialny za wszelkie korzystanie z Twojego konta i hasła. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia, odzyskania lub zmiany wybranej przez Ciebie nazwy użytkownika, jeśli według własnego uznania stwierdzimy, że taka nazwa użytkownika jest nieodpowiednia, obsceniczna lub w inny sposób budząca zastrzeżenia.

5. DRUK 3D

Nasze produkty są z dumą drukowane w 3D na precyzyjnie skalibrowanych drukarkach wysokiej jakości, ale obiekty drukowane 3D zawsze będą miały w pewnym stopniu widoczne linie warstw i możliwa jest niewielka niespójność w kolorze lub wykończeniu powierzchni. Wszystkie produkty są sprawdzane w ramach naszego procesu kontroli jakości i dokładamy wszelkich starań, aby nic nie trafiło do klienta, jeśli nie spełniło naszych wysokich standardów. Zwroty nie będą przyjmowane w przypadku drobnych niedoskonałości powierzchni. 

6. PRODUKTY

Dokładamy wszelkich starań, aby jak najdokładniej przedstawić kolory, funkcje, specyfikacje i szczegóły produktów dostępnych w Usługach. Nie gwarantujemy jednak, że kolory, funkcje, specyfikacje i szczegóły produktów będą dokładne, kompletne, niezawodne, aktualne lub wolne od innych błędów, a wyświetlacz elektroniczny może nie odzwierciedlać dokładnie rzeczywistych kolorów i szczegółów produktu. produkty. Wszystkie produkty zależą od dostępności i nie możemy zagwarantować, że będą dostępne w magazynie. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji dowolnych produktów w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Ceny wszystkich produktów mogą ulec zmianie.

6. ZAKUPY I PŁATNOŚCI

Akceptujemy następujące formy płatności:

– Wiza

– Karta Mastercard

- Odkryć

– PayPalem

- American Express

– GooglePay

– Klarna 

Użytkownik wyraża zgodę na podanie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupach i koncie w przypadku wszystkich zakupów dokonanych za pośrednictwem Usług. Ponadto wyrażasz zgodę na niezwłoczne aktualizowanie informacji o koncie i płatności, w tym adresu e-mail, metody płatności i daty ważności karty płatniczej, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby. Podatek od sprzedaży zostanie dodany do ceny zakupu zgodnie z naszym uznaniem. Ceny możemy zmienić w dowolnym momencie. Wszystkie płatności będą dokonywane w funtach szterlingach.

Zgadzasz się uiścić wszystkie opłaty według cen obowiązujących w danym momencie dla Twoich zakupów i wszelkich obowiązujących opłat za wysyłkę, a także upoważniasz nas do obciążenia wybranego dostawcy usług płatniczych wszelkimi takimi kwotami w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów lub pomyłek w cenach, nawet jeśli złożyliśmy już wniosek o płatność lub ją otrzymaliśmy.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia dowolnego zamówienia złożonego za pośrednictwem Usług. Możemy według własnego uznania ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tę samą metodę płatności i/lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego lub wysyłki. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszego wyłącznego uznania wydają się składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

7. POLITYKA ZWROTÓW

Przed dokonaniem jakichkolwiek zakupów zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów opublikowaną w Usługach.

8. CZYNNOŚCI ZABRONIONE

Nie możesz uzyskiwać dostępu do Usług ani korzystać z nich w żadnym innym celu niż ten, dla którego udostępniamy Usługi. Z Usług nie można korzystać w związku z żadnymi przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które zostały przez nas specjalnie zatwierdzone lub zatwierdzone.

Jako użytkownik Usług zgadzasz się nie:

Systematycznie pobieraj dane lub inną zawartość z Usług w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez naszej pisemnej zgody.

Oszukiwać, oszukiwać lub wprowadzać w błąd nas i innych użytkowników, szczególnie w przypadku prób poznania poufnych informacji o koncie, takich jak hasła użytkowników.

Obchodzić, wyłączać lub w inny sposób ingerować w funkcje związane z bezpieczeństwem Usług, w tym funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają użycie lub kopiowanie jakiejkolwiek Treści lub egzekwują ograniczenia w korzystaniu z Usług i/lub Treści w nich zawartej.

Dyskredytowanie, niszczenie lub w inny sposób krzywdzenie, naszym zdaniem, nas i/lub Usług. Wykorzystuj wszelkie informacje uzyskane w ramach Usług w celu nękania, znęcania się lub wyrządzania krzywdy innej osobie.

Niewłaściwie korzystaj z naszych usług wsparcia lub przesyłaj fałszywe zgłoszenia dotyczące nadużyć lub niewłaściwego postępowania.

Korzystać z Usług w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

Angażować się w nieupoważnione tworzenie ramek lub łączenie się z Usługami.

Przesyłaj lub przesyłaj (lub próbuj przesyłać lub przesyłać) wirusy, konie trojańskie lub inne materiały, w tym nadmierne używanie wielkich liter i spamowanie (ciągłe wysyłanie powtarzającego się tekstu), które zakłócają nieprzerwane korzystanie przez jakąkolwiek stronę z Usług lub modyfikuje, osłabia, zakłóca, zmienia lub zakłóca użytkowanie, cechy, funkcje, działanie lub konserwację Usług.

Angażować się w jakiekolwiek zautomatyzowane korzystanie z systemu, na przykład używanie skryptów do wysyłania komentarzy lub wiadomości lub korzystanie z eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych.

Usuń informację o prawach autorskich lub innych prawach własności z dowolnej Treści. Próbuj podszywać się pod innego użytkownika lub osobę lub używać nazwy użytkownika innego użytkownika.

Przesyłaj lub przesyłaj (lub próbuj przesyłać lub przesyłać) dowolne materiały, które działają jako pasywny lub aktywny mechanizm gromadzenia lub przesyłania informacji, w tym między innymi przejrzyste formaty wymiany grafiki („gify”), piksele 1 × 1, robaki internetowe, pliki cookie lub inne podobne urządzenia (czasami określane jako „oprogramowanie szpiegowskie”, „mechanizmy pasywnego gromadzenia danych” lub „pcms”).

Ingerować, zakłócać lub powodować nadmierne obciążenie Usług lub sieci lub usług połączonych z Usługami.

Nękać, denerwować, zastraszać lub grozić któremukolwiek z naszych pracowników lub agentów zaangażowanych w świadczenie jakiejkolwiek części Usług na Twoją rzecz.

Próbować ominąć jakiekolwiek środki Usług mające na celu uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do Usług lub dowolnej części Usług.

Kopiuj lub dostosowuj oprogramowanie Usług, w tym między innymi Flash, PHP, HTML, JavaScript i inny kod.

O ile nie jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, nie należy odszyfrowywać, dekompilować, deasemblować ani odtwarzać kodu źródłowego dowolnego oprogramowania składającego się lub w jakikolwiek sposób tworzącego część Usług.

Z wyjątkiem przypadków, które mogą wynikać ze standardowego użycia wyszukiwarki lub przeglądarki internetowej, używania, uruchamiania, rozwijania lub rozpowszechniania jakiegokolwiek zautomatyzowanego systemu, w tym między innymi dowolnego pająka, robota, narzędzia do oszukiwania, skrobaka lub czytnika offline, który uzyskuje dostęp do Usług, lub używać ani uruchamiać nieautoryzowanych skryptów lub innego oprogramowania.

Skorzystaj z usług agenta ds. zakupów lub agenta ds. zakupów, aby dokonywać zakupów w Usługach. Niedozwolonego korzystania z Usług, w tym gromadzenia nazw użytkowników i/lub adresów e-mail użytkowników drogą elektroniczną lub w inny sposób w tym celu

wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub tworzenia kont użytkowników w sposób zautomatyzowany lub pod fałszywym pretekstem.

Korzystaj z Usług w ramach wszelkich prób konkurowania z nami lub w inny sposób korzystaj z Usług i/lub Treści w jakichkolwiek przedsięwzięciach generujących przychody lub przedsięwzięciach komercyjnych.

10. WKŁAD UŻYTKOWNIKA

Usługi nie umożliwiają użytkownikom przesyłania ani publikowania treści. Możemy zapewnić Ci możliwość tworzenia, przesyłania, publikowania, wyświetlania, przesyłania, wykonywania, publikowania, rozpowszechniania lub nadawania treści i materiałów dla nas lub w Usługach, w tym między innymi tekstu, pism, wideo, audio, zdjęć , grafiki, komentarze, sugestie lub dane osobowe lub inne materiały (łącznie zwane „Wkładami”). Wpisy mogą być widoczne dla innych użytkowników Usług oraz za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich. W związku z tym wszelkie przesyłane przez Ciebie Wkłady mogą być traktowane zgodnie z Polityką prywatności Usług. Tworząc lub udostępniając jakikolwiek Wkład, oświadczasz i gwarantujesz, że:

Tworzenie, dystrybucja, transmisja, publiczne wyświetlanie lub wykonanie oraz dostęp, pobieranie i kopiowanie Twoich Wkładów nie naruszają i nie będą naruszać praw własności, w tym między innymi praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub praw osobistych jakiejkolwiek osoby trzeciej.

Jesteś twórcą i właścicielem lub posiadasz niezbędne licencje, prawa, zgody, wydania i pozwolenia na używanie oraz upoważnianie nas, Usług i innych użytkowników Usług do korzystania z Twojego Wkładu w jakikolwiek sposób rozważany przez Usługi i te Warunki prawne.

Posiadasz pisemną zgodę, zwolnienie i/lub pozwolenie każdej możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w Twoich Wkładach na używanie imienia i nazwiska lub podobizny każdej takiej możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, aby umożliwić włączenie i wykorzystanie Twoich Wkładów w jakikolwiek sposób rozważany przez Usługi i niniejsze Warunki prawne.

Twoje Wkłady nie są fałszywe, niedokładne ani wprowadzające w błąd.

Twoje Wkłady nie są niechcianą lub nieautoryzowaną reklamą, materiałami promocyjnymi, piramidami finansowymi, łańcuszkami, spamem, masową wysyłką ani innymi formami nagabywania.

Twoje Treści nie są obsceniczne, sprośne, lubieżne, brudne, brutalne, napastliwe, oszczercze, oszczercze ani w inny sposób niewłaściwe (według naszego uznania).

Twoje wkłady nie wyśmiewają, nie kpią, nie dyskredytują, nie zastraszają ani nie wykorzystują nikogo.

Twoje Wkłady nie są wykorzystywane do nękania lub grożenia (w sensie prawnym tych terminów) jakiejkolwiek innej osobie ani do promowania przemocy wobec określonej osoby lub klasy osób.

Twoje Wkłady nie naruszają żadnego obowiązującego prawa, regulacji ani zasad. Twoje Wkłady nie naruszają praw do prywatności ani wizerunku żadnej strony trzeciej.

Twoje Treści nie naruszają żadnego obowiązującego prawa dotyczącego pornografii dziecięcej ani nie mają na celu w inny sposób ochrony zdrowia lub dobrego samopoczucia nieletnich.

Twoje Treści nie zawierają żadnych obraźliwych komentarzy związanych z rasą, pochodzeniem narodowym, płcią, preferencjami seksualnymi lub niepełnosprawnością fizyczną.

Twoje Wkłady w żaden inny sposób nie naruszają ani nie zawierają linków do materiałów, które naruszają jakiekolwiek postanowienia niniejszych Warunków prawnych ani żadnego obowiązującego prawa lub regulacji.

Jakiekolwiek korzystanie z Usług z naruszeniem powyższego narusza niniejsze Warunki prawne i może skutkować m.in. wygaśnięciem lub zawieszeniem Twoich praw do korzystania z Usług.

11. LICENCJA NA WKŁAD

Ty i Usługi zgadzacie się, że możemy uzyskiwać dostęp, przechowywać, przetwarzać i wykorzystywać wszelkie informacje i dane osobowe, które podasz, zgodnie z warunkami Polityki prywatności i Twoimi wyborami (w tym ustawieniami).

Przesyłając sugestie lub inne opinie dotyczące Usług, zgadzasz się, że możemy wykorzystywać i udostępniać takie opinie w dowolnym celu bez wynagrodzenia dla Ciebie.

Nie rościmy sobie prawa własności do Twoich Wkładów. Zachowujesz pełną własność wszystkich swoich Wkładów oraz wszelkich praw własności intelektualnej i innych praw własności związanych z Twoimi Wkładami. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek oświadczenia lub oświadczenia zawarte w Twoim Wkładzie dostarczonym przez Ciebie w jakimkolwiek obszarze Usług.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swój Wkład w Usługi i wyraźnie zgadzasz się zwolnić nas z wszelkiej odpowiedzialności oraz powstrzymać się od wszelkich działań prawnych przeciwko nam w związku z Twoim Wkładem.

12. WYTYCZNE DOTYCZĄCE RECENZJI

Możemy udostępnić Ci obszary w Usługach, w których możesz zostawiać recenzje lub oceny. Publikując recenzję, musisz spełnić następujące kryteria: (1) powinieneś mieć doświadczenie z pierwszej ręki z recenzowaną osobą/podmiotem; (2) Twoje recenzje nie powinny zawierać obraźliwych wulgaryzmów, obraźliwego, rasistowskiego, obraźliwego lub nienawistnego języka; (3) Twoje recenzje nie powinny zawierać dyskryminujących odniesień ze względu na religię, rasę, płeć, pochodzenie narodowe, wiek, stan cywilny, orientację seksualną lub niepełnosprawność; (4) Twoje recenzje nie powinny zawierać odniesień do nielegalnej działalności; (5) jeśli zamieszczasz negatywne recenzje, nie powinieneś być powiązany z konkurencją; (6) nie należy wyciągać żadnych wniosków co do legalności postępowania; (7) nie możesz zamieszczać żadnych fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń; oraz (8) nie możesz organizować kampanii zachęcającej innych do zamieszczania recenzji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.

Możemy zaakceptować, odrzucić lub usunąć recenzje według własnego uznania. Nie mamy żadnego obowiązku sprawdzania recenzji ani ich usuwania, nawet jeśli ktoś uważa recenzje za niewłaściwe lub niedokładne. Recenzje nie są przez nas zatwierdzane i niekoniecznie odzwierciedlają nasze opinie lub poglądy któregokolwiek z naszych podmiotów stowarzyszonych lub partnerów. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek recenzję ani za jakiekolwiek roszczenia, zobowiązania lub straty wynikające z jakiejkolwiek recenzji. Publikując recenzję, niniejszym udzielasz nam wieczystego, niewyłącznego, obowiązującego na całym świecie, wolnego od opłat licencyjnych, w pełni opłaconego, zbywalnego i podlegającego sublicencji prawa oraz licencji na reprodukcję, modyfikowanie, tłumaczenie, przesyłanie w jakikolwiek sposób, wyświetlanie, wykonywanie i /lub rozpowszechniaj całą treść związaną z recenzją.

13. STRONY INTERNETOWE I TREŚCI STRON TRZECICH

Usługi mogą zawierać (lub możesz zostać przesłany za pośrednictwem Witryny) łącza do innych stron internetowych („Witryny internetowe osób trzecich”), a także artykuły, zdjęcia, teksty, grafiki, obrazy, projekty, muzykę, dźwięk, wideo, informacje, aplikacje , oprogramowanie i inne treści lub elementy należące do stron trzecich lub pochodzące od stron trzecich („Treści stron trzecich”). Takie Strony internetowe osób trzecich i Treści osób trzecich nie są przez nas badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem dokładności, stosowności lub kompletności i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek Strony internetowe osób trzecich, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Usług, ani za jakiekolwiek opublikowane Treści osób trzecich. w Usługach, dostępnych za ich pośrednictwem lub zainstalowanych w Usługach, w tym treść, dokładność, obraźliwość, opinie, niezawodność, praktyki dotyczące prywatności lub inne zasady lub zawarte w Witrynach internetowych stron trzecich lub stron trzecich

Treść. Włączenie, udostępnienie linków lub zezwolenie na użycie lub instalację jakichkolwiek witryn internetowych stron trzecich lub treści stron trzecich nie oznacza ich zatwierdzenia ani poparcia przez nas. Jeśli zdecydujesz się opuścić Usługi i uzyskać dostęp do Witryn Osób Trzecich lub skorzystać lub zainstalować Treści Osób Trzecich, robisz to na własne ryzyko i powinieneś mieć świadomość, że niniejsze Warunki prawne już nie obowiązują. Powinieneś zapoznać się z obowiązującymi warunkami i politykami, w tym praktykami dotyczącymi prywatności i gromadzenia danych, obowiązującymi w każdej witrynie internetowej, do której przechodzisz z Usług, lub dotyczącymi aplikacji, których używasz lub instalujesz z Usług. Wszelkie zakupy dokonane za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich będą dokonywane za pośrednictwem innych witryn internetowych i od innych firm, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z takimi zakupami, które są dokonywane wyłącznie pomiędzy Tobą a odpowiednią stroną trzecią. Zgadzasz się i potwierdzasz, że nie popieramy produktów ani usług oferowanych na stronach internetowych stron trzecich i będziesz chronić nas przed jakąkolwiek szkodą spowodowaną zakupem takich produktów lub usług. Ponadto zwolnisz nas z odpowiedzialności za wszelkie straty poniesione przez Ciebie lub szkody wyrządzone Tobie w związku lub w jakikolwiek sposób wynikające z Treści stron trzecich lub jakiegokolwiek kontaktu ze stronami internetowymi stron trzecich.

14. REKLAMODAWCY

Umożliwiamy reklamodawcom wyświetlanie ich reklam i innych informacji w niektórych obszarach Usług, takich jak reklamy na pasku bocznym lub reklamy banerowe. Po prostu zapewniamy przestrzeń do umieszczania takich reklam i nie mamy żadnych innych relacji z reklamodawcami.

15. ZARZĄDZANIE USŁUGAMI

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do: (1) monitorowania Usług pod kątem naruszeń niniejszych Warunków prawnych; (2) podjąć odpowiednie działania prawne przeciwko każdemu, kto według naszego wyłącznego uznania narusza prawo lub niniejsze Warunki prawne, w tym między innymi zgłosić takiego użytkownika organom ścigania; (3) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń odmawiać, ograniczać dostęp, ograniczać dostępność lub wyłączać (w zakresie, w jakim jest to technologicznie wykonalne) którykolwiek z Twoich Wkładów lub dowolnej jego części; (4) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń, powiadomimy lub odpowiedzialności usuniemy z Usług lub w inny sposób wyłączymy wszystkie pliki i treści, które są zbyt duże lub w jakikolwiek sposób obciążają nasze systemy; oraz (5) w inny sposób zarządzać Usługami w sposób mający na celu ochronę naszych praw i własności oraz ułatwienie prawidłowego funkcjonowania Usług.

16. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Prywatnością

Polityka: https://www.megavr.co.uk/cookie-policy-uk/. Korzystając z Usług, wyrażasz zgodę na przestrzeganie naszej Polityki prywatności, która jest włączona do niniejszych Warunków prawnych. Informujemy, że Usługi są hostowane w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Jeśli uzyskujesz dostęp do Usług z dowolnego innego regionu świata, którego przepisy lub inne wymagania regulujące gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie danych osobowych różnią się od przepisów obowiązujących w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, to poprzez dalsze korzystanie z Usług jesteś przenoszenia Twoich danych do Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, a także wyrażasz zgodę na przesyłanie i przetwarzanie Twoich danych w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

17. OKRES I ROZWIĄZANIE

Niniejsze Warunki prawne pozostają w pełnej mocy i obowiązują podczas korzystania z Usług. BEZ OGRANICZEŃ JAKICHKOLWIEK INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW PRAWNYCH, ZASTRZEGAMY PRAWO DO, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA, BEZ POWIADOMIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI, ODMOWY DOSTĘPU DO USŁUG I KORZYSTANIA Z nich (W TYM BLOKOWANIA NIEKTÓRYCH ADRESÓW IP) KAŻDEJ OSOBIE, Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU ŻADNEGO POWODU, W TYM BEZ OGRANICZEŃ DO NARUSZANIA JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB UMOW ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH PRAWNYCH LUB JAKIEGOKOLWIEK OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA LUB ROZPORZĄDZENIA. MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ KORZYSTANIE LUB UCZESTNICTWO W USŁUGACH LUB USUNĄĆ TWOJE KONTO ORAZ WSZELKIE TREŚCI LUB INFORMACJE, KTÓRE ZAPISAŁEŚ W DOWOLNYM CZASIE, BEZ OSTRZEŻENIA, WEDŁUG NASZEGO WYŁĄCZNEGO UZNANIA.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu zamkniemy lub zawiesimy Twoje konto, nie możesz rejestrować się ani tworzyć nowego konta pod swoim imieniem, fałszywym lub pożyczonym imieniem lub nazwiskiem jakiejkolwiek osoby trzeciej, nawet jeśli możesz działać w imieniu osoby trzeciej impreza. Oprócz zamknięcia lub zawieszenia Twojego konta zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym między innymi dochodzenia roszczeń cywilnych, karnych i nakazowych.

18. MODYFIKACJE I PRZERWY

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości Usług w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, według własnego uznania, bez uprzedzenia. Nie mamy jednak obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na temat naszych Usług. Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia całości lub części Usług w dowolnym momencie bez powiadomienia. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usług.

Nie możemy zagwarantować, że Usługi będą dostępne przez cały czas. Możemy napotkać problemy ze sprzętem, oprogramowaniem lub innymi problemami, bądź też będziemy musieli przeprowadzić konserwację związaną z

Usług skutkujące przerwami, opóźnieniami lub błędami. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, przeglądu, aktualizacji, zawieszenia, zaprzestania lub innej modyfikacji Usług w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, bez powiadomienia. Zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane Twoją niemożnością uzyskania dostępu do Usług lub korzystania z nich w czasie przestoju lub zaprzestania świadczenia Usług. Żadne z postanowień niniejszych Warunków prawnych nie będzie interpretowane jako zobowiązanie nas do utrzymywania i wspierania Usług lub dostarczania jakichkolwiek poprawek, aktualizacji lub wydań w związku z nimi.

19. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki prawne podlegają prawu Wielkiej Brytanii i zgodnie z nim są interpretowane, a stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyraźnie wyłączone. Jeżeli Twoje miejsce zwykłego pobytu znajduje się na terenie UE, a jesteś konsumentem, dodatkowo przysługuje Ci ochrona, jaką zapewniają Ci przepisy prawa obowiązujące w Twoim kraju zamieszkania. MEGA VR LTD i Ty zgadzasz się poddać niewyłącznej jurysdykcji sądów

                co oznacza, że możesz wystąpić z roszczeniem w celu obrony swoich praw w zakresie ochrony konsumentów w odniesieniu do niniejszych Warunków prawnych w Wielkiej Brytanii lub w kraju UE, w którym mieszkasz.

20. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Nieformalne negocjacje

Aby przyspieszyć rozstrzyganie i kontrolować koszty wszelkich sporów, kontrowersji lub roszczeń związanych z niniejszymi Warunkami prawnymi (każdy „Spór” i łącznie „Spory”) wniesionych przez Ciebie lub nas (indywidualnie, „Stroną” i zbiorowo, „Strony”), Strony postanawiają najpierw podjąć nieformalną próbę negocjacji wszelkich Sporów (z wyjątkiem Sporów wyraźnie określonych poniżej) przez co najmniej trzydzieści (30) dni przed wszczęciem arbitrażu.

Takie nieformalne negocjacje rozpoczynają się po pisemnym powiadomieniu drugiej Strony przez jedną Stronę.

Wiążący arbitraż

Wszelkie spory wynikające ze stosunków pomiędzy Stronami niniejszych Warunków Prawnych będą rozstrzygane przez jednego arbitra, który zostanie wybrany zgodnie z Regulaminem Arbitrażu i Regulaminem Wewnętrznym Europejskiego Sądu Arbitrażowego będącego częścią Europejskiego Centrum Arbitrażowego z siedzibą w Strasburgu i które obowiązują w chwili złożenia wniosku o arbitraż, a przyjęcie niniejszego punktu oznacza akceptację. Siedzibą arbitrażu będzie Londyn, Wielka Brytania. Językiem postępowania będzie język angielski. Obowiązującymi przepisami prawa materialnego będzie prawo Zjednoczonego Królestwa.

Ograniczenia

Strony postanawiają, że wszelki arbitraż będzie ograniczony do Sporu pomiędzy Stronami indywidualnie. W pełnym zakresie dozwolonym przez prawo: (a) żadnego arbitrażu nie można łączyć z żadnym innym postępowaniem; (b) nie ma prawa ani upoważnienia do rozstrzygania sporu na zasadzie pozwu zbiorowego lub stosowania procedur pozwu zbiorowego; oraz (c) nie ma prawa ani upoważnienia do wszczynania sporu w charakterze rzekomego przedstawiciela w imieniu ogółu społeczeństwa lub jakichkolwiek innych osób.

Wyjątki od nieformalnych negocjacji i arbitrażu

Strony postanawiają, że następujące Spory nie podlegają powyższym postanowieniom dotyczącym nieformalnych negocjacji wiążącego arbitrażu: (a) wszelkie Spory mające na celu egzekwowanie lub ochronę lub dotyczące ważności któregokolwiek z praw własności intelektualnej Strony; (b) wszelkie spory związane lub wynikające z zarzutów kradzieży, piractwa, naruszenia prywatności lub nieuprawnionego użycia; oraz (c) wszelkie roszczenia dotyczące nakazu sądowego. Jeżeli niniejsze postanowienie zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, żadna ze Stron nie zdecyduje się na rozstrzygnięcie sporu w ramach tej części niniejszego postanowienia, która zostanie uznana za niezgodną z prawem lub niewykonalną, a spór taki zostanie rozstrzygnięty przez właściwy sąd

 w sądach wymienionych powyżej, a Strony zgadzają się poddać osobistej jurysdykcji tego sądu.

21. POPRAWKI

W Usługach mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, w tym opisy, ceny, dostępność i różne inne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub przeoczeń oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w Usługach w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia.

22. ZASTRZEŻENIE

USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI. ZGADZASZ SIĘ, ŻE KORZYSTASZ Z USŁUG NA WŁASNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI I ICH KORZYSTANIEM, W TYM M.in. DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. NIE GWARANTUJEMY ANI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI TREŚCI USŁUG LUB TREŚCI JAKICHKOLWIEK STRON INTERNETOWYCH LUB APLIKACJI MOBILNYCH POWIĄZANYCH Z USŁUGAMI I NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (1) BŁĘDY, BŁĘDY LUB NIEDOKŁADNOŚCI W TREŚCI I MATERIAŁÓW, (2) OBRAŻENIA OBRAŻEŃ LUB SZKODY MIENIA JAKIEGOKOLWIEK CHARAKTERU, WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO USŁUG I KORZYSTANIA Z NIEGO, (3) WSZELKIEGO NIEUPOWAŻNIONEGO DOSTĘPU LUB WYKORZYSTANIA NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB WSZELKICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ /LUB PRZECHOWYWANE W NIM INFORMACJE FINANSOWE, (4) JAKIEKOLWIEK PRZERWA LUB ZATRZYMANIE TRANSMISJI DO LUB Z USŁUG, (5) WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE I PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE DO USŁUG LUB ZA POŚREDNICTWEM PRZEZ DOWOLNĄ OSOBĘ TRZECIĄ, I/LUB (6) WSZELKICH BŁĘDÓW LUB POMINIĘĆ W JAKICHKOLWIEK TREŚCI I MATERIAŁÓW LUB ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU WYKORZYSTANIA JAKICHKOLWIEK TREŚCI ZAMIESZCZONYCH, PRZESYŁANYCH LUB UDOSTĘPNIANYCH W INNY SPOSÓB ZA POŚREDNICTWEM USŁUG. NIE GWARANTUJEMY, NIE POTWIERDZAMY, NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRODUKT LUB USŁUGA REKLAMOWANY LUB OFEROWANY PRZEZ OSÓB TRZECICH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG, JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ Z HIPERLINKAMI LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI MOBILNEJ WYSTAWIONEJ W JAKIMKOLWIEK BANERIE LUB INNEJ REKLAMIE I NIE BĘDZIEMY BĄDŹ STRONĄ LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ODPOWIEDZIALNY ZA MONITOROWANIE JAKICHKOLWIEK TRANSAKCJI MIĘDZY TOBĄ A JAKIMIKOLWIEK ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG. Podobnie jak w przypadku zakupu produktu lub usługi za pośrednictwem dowolnego środka przekazu lub w dowolnym środowisku, należy kierować się własnym osądem i zachować ostrożność, tam gdzie jest to właściwe.

23. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU MY ANI NASI DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK OSÓBY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB KARNE SZKODY, W TYM UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ DOCHODÓW, UTRATĘ DANYCH, LUB INNYCH SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z USŁUG, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

24. ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić nas, w tym nasze spółki zależne, podmioty stowarzyszone i wszystkich naszych odpowiednich urzędników, agentów, partnerów i pracowników, przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi prawnikami „opłaty i wydatki poniesione przez jakąkolwiek osobę trzecią w wyniku lub w wyniku: (1) korzystania z Usług; (2) naruszenie niniejszych Warunków prawnych; (3) jakiekolwiek naruszenie Państwa oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszych Warunkach prawnych; (4) naruszenie przez Ciebie praw strony trzeciej, w tym między innymi praw własności intelektualnej; lub (5)

jakichkolwiek jawnie szkodliwych działań wobec innego użytkownika Usług, z którym nawiązałeś połączenie za pośrednictwem Usług. Niezależnie od powyższego, zastrzegamy sobie prawo do przejęcia na Twój koszt wyłącznej obrony i kontroli nad każdą sprawą, w związku z którą musisz nas zabezpieczyć, a Ty zgadzasz się współpracować na swój koszt w naszej obronie przed takimi roszczeniami. Dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię o wszelkich takich roszczeniach, działaniach lub postępowaniach objętych niniejszym zabezpieczeniem, gdy tylko się o nich dowiemy.

25. DANE UŻYTKOWNIKA

Będziemy przechowywać pewne dane, które przesyłasz do Usług w celu zarządzania wydajnością Usług, a także dane związane z korzystaniem przez Ciebie z Usług. Chociaż regularnie wykonujemy rutynowe kopie zapasowe danych, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie dane, które przesyłasz lub które odnoszą się do jakichkolwiek działań podejmowanych podczas korzystania z Usług. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę lub uszkodzenie takich danych i niniejszym zrzekasz się wszelkich praw do działań przeciwko nam wynikających z takiej utraty lub uszkodzenia takich danych.

26. KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA, TRANSAKCJE I PODPISY

Odwiedzanie Usług, wysyłanie nam wiadomości e-mail i wypełnianie formularzy online stanowi komunikację elektroniczną. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inna komunikacja, którą przekazujemy Ci drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej i za pośrednictwem Usług, spełniają wszelkie wymogi prawne, zgodnie z którymi taka komunikacja ma formę pisemną. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ZGADZA SIĘ NA KORZYSTANIE Z PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH, UMÓW, ZAMÓWIEŃ I INNYCH ZAPISÓW ORAZ NA ELEKTRONICZNE PRZESYŁANIE POWIADOMIEŃ, ZASAD I ZAPISÓW TRANSAKCJI ROZPOCZĘTYCH LUB ZAKOŃCZONYCH PRZEZ NAS LUB ZA POŚREDNICTWEM

USŁUGI. Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw lub wymagań wynikających z jakichkolwiek ustaw, rozporządzeń, zasad, rozporządzeń lub innych przepisów prawnych w dowolnej jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu lub dostarczenia lub przechowywania zapisów nieelektronicznych, lub płatności lub przyznawania kredytów w jakikolwiek inny sposób niż środki elektroniczne.

27. UŻYTKOWNICY I MIESZKAŃCY KALIFORNII

Jeśli jakakolwiek skarga złożona przez nas nie zostanie w zadowalający sposób rozwiązana, możesz skontaktować się z Jednostką Obsługi Zażaleń Wydziału Usług Konsumenckich Kalifornijskiego Departamentu Spraw Konsumenckich, pisemnie pod adresem 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, Kalifornia 95834 lub telefonicznie pod numerem (800) 952-5210 lub (916) 445-1254.

28. RÓŻNE

Niniejsze Warunki prawne oraz wszelkie zasady i zasady działania opublikowane przez nas w Usługach lub w odniesieniu do Usług stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami. Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków prawnych nie będzie działać jako zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki prawne obowiązują w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Możemy w dowolnym momencie przenieść część lub wszystkie nasze prawa i obowiązki na inne osoby. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, opóźnienia lub zaniechania działania spowodowane jakąkolwiek przyczyną pozostającą poza naszą kontrolą. Jeżeli którekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszych Warunków prawnych zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, to postanowienie lub część postanowienia zostanie uznane za możliwe do oddzielenia od niniejszych Warunków prawnych i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. W wyniku niniejszych Warunków prawnych lub korzystania z Usług nie powstaje pomiędzy Tobą a nami żadna spółka joint venture, spółka, zatrudnienie ani relacja agencyjna. Zgadzasz się, że niniejsze Warunki prawne nie będą interpretowane przeciwko nam z uwagi na ich sporządzenie. Niniejszym zrzekasz się wszelkich środków obrony, jakie możesz mieć w oparciu o elektroniczną formę niniejszych Warunków prawnych i brak podpisu stron niniejszej Umowy w celu wykonania niniejszych Warunków prawnych.

29. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

duckhunter@megavr.co.uk