podmienky

Posledná aktualizácia 9. mája 2023

SÚHLAS S NAŠIMI PRÁVNYMI PODMIENKAMI

Sme MEGA VR LTD („Spoločnosť“, „my“, „nás“ alebo „náš“), spoločnosť registrovaná v Spojenom kráľovstve na adrese 128 City Road, London EC1V 2NX.

Prevádzkujeme webovú stránku megavr.co.uk (ďalej len „Stránka“), ako aj akékoľvek ďalšie súvisiace produkty a služby, ktoré odkazujú alebo odkazujú na tieto právne podmienky (ďalej len „Právne podmienky“) (súhrnne „Služby“).

MegaVR navrhuje a vyrába VR príslušenstvo. MegaVR Duck Hunter je dokonalý VR Gunstock na použitie s Clay Hunt VR. Zažite vzrušenie z hlinených holubov alebo lov živých vtákov z pohodlia vášho domova.

Môžete nás kontaktovať telefonicky na čísle 07514051867 alebo e-mailom na duckhunter@megavr.co.uk.

Tieto Právne podmienky predstavujú právne záväznú dohodu uzatvorenú medzi vami, či už osobne alebo v mene subjektu („vy“) a MEGA VR LTD, týkajúcu sa vášho prístupu k Službám a ich používania. Súhlasíte s tým, že prístupom k Službám ste si prečítali, porozumeli a súhlasili s tým, že budete viazaní všetkými týmito Právnymi podmienkami. AK NESÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI TÝMITO PRÁVNYMI PODMIENKAMI, POTOM MÁTE VÝSLOVNÝ ZÁKAZ POUŽÍVANIA SLUŽIEB A OKAMŽITE JE MUSÍTE PRESTAŤ V POUŽÍVANÍ.

Doplnkové zmluvné podmienky alebo dokumenty, ktoré môžu byť z času na čas zverejnené v Službách, sú tu výslovne zahrnuté formou odkazu. Vyhradzujeme si právo, podľa vlastného uváženia, z času na čas vykonať zmeny alebo úpravy týchto Právnych podmienok. O akýchkoľvek zmenách vás upozorníme aktualizáciou dátumu „Posledná aktualizácia“ týchto Právnych podmienok a vzdávate sa akéhokoľvek práva dostávať konkrétne oznámenie o každej takejto zmene. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať tieto Právne podmienky, aby ste boli informovaní o aktualizáciách. Budete podliehať zmenám v akýchkoľvek revidovaných Právnych podmienkach a bude sa mať za to, že ste o nich boli informovaní a prijali ich, ak budete pokračovať v používaní Služieb po dátume uverejnenia takýchto upravených Právnych podmienok.

Služby sú určené pre používateľov, ktorí majú minimálne 18 rokov. Osoby mladšie ako 18 rokov nemajú povolené používať Služby ani sa na ne registrovať.

Odporúčame vám vytlačiť si kópiu týchto Právnych podmienok pre vašu potrebu.

OBSAH

 1. NAŠE SLUŽBY
 2. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
 3. VYHLÁSENIA POUŽÍVATEĽOV
 4. REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA
 5. 3D TLAČ
 6. PRODUKTY
 7. NÁKUPY A PLATBY
 8. ZÁSADY VRÁTENIA
 9. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI
 10. PRÍSPEVKY GENEROVANÉ POUŽÍVATEĽMI
 11. PRÍSPEVKOVÁ LICENCIA
 12. POKYNY PRE RECENZIE
 13. WEBOVÉ STRÁNKY A OBSAH TRETÍCH STRÁN
 14. INZERENTI
 15. RIADENIE SLUŽIEB
 16. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
 17. DOBA TRVANIA A UKONČENIE
 18. MODIFIKÁCIE A PRERUŠENIA
 19. VLÁDNY ZÁKON
 20. RIEŠENIE SPOROV
 21. OPRAVY
 22. zrieknutie sa zodpovednosti
 23. OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI
 24. ODŠKODNENIE
 25. POUŽIVATEĽSKÉ DÁTA
 26. ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA, TRANSAKCIE A PODPISY
 27. UŽÍVATELIA A OBYVATEĽOV KALIFORNIE
 28. ZMIEŠANÝ
 29. KONTAKTUJ NÁS

1. NAŠE SLUŽBY

Informácie poskytnuté pri používaní Služieb nie sú určené na distribúciu alebo použitie žiadnou osobou alebo subjektom v akejkoľvek jurisdikcii alebo krajine, kde by takáto distribúcia alebo použitie bolo v rozpore so zákonom alebo predpismi alebo ktoré by nás podrobovali akejkoľvek registračnej požiadavke v rámci takejto jurisdikcie alebo krajina. Preto tie osoby, ktoré sa rozhodnú pristupovať k Službám z iných miest, tak robia z vlastnej iniciatívy a sú výlučne zodpovedné za dodržiavanie miestnych zákonov, ak a v rozsahu, v akom sa uplatňujú miestne zákony.

Služby nie sú prispôsobené tak, aby boli v súlade s predpismi špecifickými pre dané odvetvie (zákon o prenosnosti a zodpovednosti za zdravotné poistenie (HIPAA), federálny zákon o riadení informačnej bezpečnosti (FISMA) atď.), takže ak by vaše interakcie podliehali takýmto zákonom, nesmiete používať Služby. Služby nesmiete používať spôsobom, ktorý by bol v rozpore so zákonom Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

2. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Naše duševné vlastníctvo

Sme vlastníkom alebo držiteľom licencie na všetky práva duševného vlastníctva v našich Službách, vrátane všetkých zdrojových kódov, databáz, funkcií, softvéru, návrhov webových stránok, zvuku, videa, textu, fotografií a grafiky v Službách (spoločne „Obsah“ ), ako aj ochranné známky, servisné značky a logá v nich obsiahnuté (ďalej len „Značky“).

Náš obsah a známky sú chránené zákonmi o autorských právach a ochranných známkach (a rôznymi inými právami duševného vlastníctva a zákonmi o nekalej súťaži) a zmluvami v Spojených štátoch a na celom svete.

Obsah a značky sa poskytujú v rámci alebo prostredníctvom služieb „TAK, AKO SÚ“ len pre vaše osobné, nekomerčné použitie.

Vaše používanie našich Služieb

Za predpokladu, že budete dodržiavať tieto Právne podmienky vrátane časti „ZAKÁZANÉ ČINNOSTI“ nižšie, vám udeľujeme nevýhradnú, neprenosnú a odvolateľnú licenciu na:

prístup k Službám; a

stiahnuť alebo vytlačiť kópiu akejkoľvek časti Obsahu, ku ktorej ste správne získali prístup.

výhradne pre vaše osobné, nekomerčné použitie.

S výnimkou prípadov uvedených v tejto časti alebo inde v našich Právnych podmienkach sa žiadna časť Služieb a žiadny Obsah ani Značky nesmú kopírovať, reprodukovať, agregovať, opätovne publikovať, odovzdávať, uverejňovať, verejne zobrazovať, kódovať, prekladať, prenášať, distribuovať, predávať. , licencované alebo inak využívané na akékoľvek komerčné účely bez nášho výslovného predchádzajúceho písomného povolenia.

Ak chcete Služby, Obsah alebo Značky používať inak, ako je uvedené v tejto časti alebo inde v našich Právnych podmienkach, zašlite svoju žiadosť na adresu: duckhunter@megavr.co.uk. Ak vám niekedy udelíme povolenie uverejňovať, reprodukovať alebo verejne zobrazovať akúkoľvek časť našich Služieb alebo Obsahu, musíte nás identifikovať ako vlastníkov alebo poskytovateľov licencií Služieb, Obsahu alebo Značiek a zabezpečiť, aby sa objavilo akékoľvek oznámenie o autorských právach alebo vlastníckych právach. je viditeľný pri uverejňovaní, reprodukovaní alebo zobrazovaní nášho obsahu.

Vyhradzujeme si všetky práva, ktoré vám nie sú výslovne udelené v rámci služieb, obsahu a značiek.

Akékoľvek porušenie týchto práv duševného vlastníctva bude predstavovať podstatné porušenie našich Právnych podmienok a vaše právo na používanie našich Služieb bude okamžite ukončené.

Vaše príspevky

Pred použitím našich Služieb si pozorne prečítajte túto časť a časť „ZAKÁZANÉ ČINNOSTI“, aby ste porozumeli (a) právam, ktoré nám dávate, a (b) povinnostiam, ktoré máte, keď uverejňujete alebo odovzdávate akýkoľvek obsah prostredníctvom Služieb.

Príspevky: Priamym odoslaním akejkoľvek otázky, komentára, návrhu, nápadu, spätnej väzby alebo iných informácií o Službách (ďalej len „Príspevky“) súhlasíte s tým, že nám pridelíte všetky práva duševného vlastníctva v takomto Príspevku. Súhlasíte s tým, že tento príspevok budeme vlastniť a budeme oprávnení na jeho neobmedzené používanie a šírenie na akýkoľvek zákonný účel, komerčný alebo iný, bez potvrdenia alebo kompenzácie pre vás.

Ste zodpovedný za to, čo uverejníte alebo nahráte: Odoslaním príspevkov prostredníctvom ktorejkoľvek časti Služieb:

potvrdiť, že ste si prečítali naše „ZAKÁZANÉ ČINNOSTI“ a súhlasíte s nimi a nebudete uverejňovať, odosielať, zverejňovať, odovzdávať ani prenášať prostredníctvom Služieb žiadny príspevok, ktorý je nezákonný, obťažujúci, nenávistný, škodlivý, hanlivý, obscénny, šikanujúci, urážlivý, diskriminačný , vyhrážanie sa akejkoľvek osobe alebo skupine, sexuálne explicitné, nepravdivé, nepresné, klamlivé alebo zavádzajúce;

v rozsahu povolenom príslušnými zákonmi sa vzdávať akýchkoľvek morálnych práv na takéto Podanie;

zaručiť, že každý takýto príspevok je pre vás originálny alebo že máte potrebné práva a licencie na odoslanie takýchto príspevkov a že máte plnú právomoc udeliť nám vyššie uvedené práva vo vzťahu k vašim Príspevkom; a

zaručujete a vyhlasujete, že vaše príspevky nepredstavujú dôverné informácie.

Za svoje príspevky nesiete výhradnú zodpovednosť a výslovne súhlasíte s tým, že nám uhradíte všetky straty, ktoré môžeme utrpieť v dôsledku vášho porušenia (a) tejto časti, (b) práv duševného vlastníctva akejkoľvek tretej strany alebo (c) príslušného zákona .

3. VYHLÁSENIA POUŽÍVATEĽOV

Používaním Služieb vyhlasujete a zaručujete, že: (1) všetky registračné informácie, ktoré odošlete, budú pravdivé, presné, aktuálne a úplné; (2) budete udržiavať presnosť takýchto informácií a podľa potreby okamžite aktualizovať tieto registračné informácie; (3) máte spôsobilosť na právne úkony a súhlasíte s dodržiavaním týchto Právnych podmienok; (4) nie ste maloletý v jurisdikcii, v ktorej máte bydlisko; (5) nebudete pristupovať k Službám automatizovanými alebo nehumánnymi prostriedkami, či už prostredníctvom robota, skriptu alebo inak; (6) nebudete používať Služby na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely; a (7) vaše používanie Služieb neporuší žiadny platný zákon alebo nariadenie.

Ak poskytnete akékoľvek informácie, ktoré sú nepravdivé, nepresné, neaktuálne alebo neúplné, máme právo pozastaviť alebo zrušiť váš účet a odmietnuť akékoľvek súčasné alebo budúce používanie Služieb (alebo akejkoľvek ich časti).

4. REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA

Na používanie Služieb sa od vás môže vyžadovať registrácia. Súhlasíte s tým, že budete svoje heslo uchovávať v tajnosti a budete zodpovedný za akékoľvek použitie vášho účtu a hesla. Vyhradzujeme si právo odstrániť, získať späť alebo zmeniť používateľské meno, ktoré si vyberiete, ak podľa vlastného uváženia rozhodneme, že takéto používateľské meno je nevhodné, obscénne alebo inak nežiaduce.

5. 3D TLAČ

Naše produkty sú hrdo tlačené 3D na precíznych kalibrovaných vysokokvalitných tlačiarňach, ale 3D tlačené objekty budú mať vždy do určitej miery zreteľné čiary vrstiev a je možná mierna nekonzistentnosť vo farbe alebo povrchovej úprave. Všetky položky sú kontrolované v rámci nášho procesu kontroly kvality a vynakladáme maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že k zákazníkovi nedostane nič, pokiaľ to nespĺňa naše vysoké štandardy. Vrátenie tovaru nebude akceptované pre menšie nedokonalosti povrchu. 

6. PRODUKTY

Vynakladáme maximálne úsilie, aby sme čo najpresnejšie zobrazili farby, funkcie, špecifikácie a podrobnosti produktov dostupných v Službách. Nezaručujeme však, že farby, vlastnosti, špecifikácie a podrobnosti produktov budú presné, úplné, spoľahlivé, aktuálne alebo bez iných chýb a váš elektronický displej nemusí presne odrážať skutočné farby a detaily Produkty. Všetky produkty závisia od dostupnosti a nemôžeme zaručiť, že položky budú na sklade. Vyhradzujeme si právo prerušiť výrobu akýchkoľvek produktov kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu. Ceny všetkých produktov sa môžu zmeniť.

6. NÁKUPY A PLATBA

Akceptujeme nasledujúce spôsoby platby:

– vízum

– Mastercard

– Objavte

– PayPal

- Americký Expres

– Google Pay

– Klarna 

Súhlasíte s tým, že pre všetky nákupy uskutočnené prostredníctvom Služieb poskytnete aktuálne, úplné a presné informácie o nákupe a účte. Ďalej súhlasíte s okamžitou aktualizáciou informácií o účte a platbách vrátane e-mailovej adresy, spôsobu platby a dátumu vypršania platnosti platobnej karty, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a kontaktovať vás podľa potreby. Daň z obratu bude pripočítaná k cene nákupov tak, ako to považujeme za požadované. Ceny môžeme kedykoľvek zmeniť. Všetky platby budú v librách šterlingov.

Súhlasíte s tým, že za vaše nákupy zaplatíte všetky poplatky za ceny, ktoré sú v tom čase platné, a všetky príslušné poplatky za dopravu, a oprávňujete nás, aby sme pri zadaní objednávky účtovali takéto sumy zvolenému poskytovateľovi platieb. Vyhradzujeme si právo na opravu akýchkoľvek chýb alebo omylov v cenotvorbe, aj keď sme už o platbu požiadali alebo ju prijali.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku zadanú prostredníctvom Služieb. Podľa vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvá zakúpené na osobu, domácnosť alebo objednávku. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať objednávky zadané prostredníctvom rovnakého zákazníckeho účtu alebo pod rovnakým zákazníckym účtom, rovnakým spôsobom platby a/alebo objednávky, ktoré používajú rovnakú fakturačnú alebo dodaciu adresu. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré podľa nášho výhradného úsudku zadávajú predajcovia, predajcovia alebo distribútori.

7. ZÁSADY VRÁTENIA

Pred uskutočnením akýchkoľvek nákupov si prečítajte naše pravidlá vrátenia tovaru zverejnené v rámci služieb.

8. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

K Službám nesmiete pristupovať ani ich používať na žiadny iný účel, než na ktorý sme Služby sprístupnili. Služby sa nesmú používať v súvislosti so žiadnym komerčným úsilím okrem tých, ktoré sú nami špecificky schválené alebo schválené.

Ako používateľ Služieb súhlasíte s tým, že nebudete:

Systematicky získavať údaje alebo iný obsah zo Služieb na vytvorenie alebo zostavenie, priamo alebo nepriamo, zbierky, kompilácie, databázy alebo adresára bez nášho písomného povolenia.

Oklamať, podviesť alebo uviesť do omylu nás a ostatných používateľov, najmä pri akomkoľvek pokuse o získanie citlivých informácií o účte, ako sú napríklad heslá používateľov.

Obchádzať, deaktivovať alebo inak zasahovať do funkcií Služieb súvisiacich s bezpečnosťou vrátane funkcií, ktoré zabraňujú alebo obmedzujú používanie alebo kopírovanie akéhokoľvek Obsahu alebo presadzujú obmedzenia používania Služieb a/alebo Obsahu v nich obsiahnutého.

Znevažovať, pošpiniť alebo inak poškodiť podľa nášho názoru nás a/alebo Služby. Použiť akékoľvek informácie získané zo Služieb na obťažovanie, zneužívanie alebo ubližovanie inej osobe.

Nesprávne používajte naše podporné služby alebo odosielajte falošné správy o zneužívaní alebo nesprávnom správaní.

Používajte Služby spôsobom, ktorý nie je v súlade s akýmikoľvek platnými zákonmi alebo predpismi.

Zapojiť sa do neoprávneného rámcovania alebo prepájania Služieb.

Nahrávajte alebo prenášajte (alebo sa pokúste nahrať alebo preniesť) vírusy, trójske kone alebo iný materiál vrátane nadmerného používania veľkých písmen a spamu (nepretržité uverejňovanie opakujúceho sa textu), ktorý narúša neprerušované používanie a užívanie Služieb ktoroukoľvek stranou alebo upravuje, zhoršuje, narúša, mení alebo zasahuje do používania, funkcií, funkcií, prevádzky alebo údržby Služieb.

Zapojte sa do akéhokoľvek automatizovaného používania systému, ako je napríklad používanie skriptov na odosielanie komentárov alebo správ alebo používanie akýchkoľvek nástrojov na dolovanie údajov, robotov alebo podobných nástrojov na zhromažďovanie a extrakciu údajov.

Odstráňte upozornenie o autorských právach alebo iných vlastníckych právach z akéhokoľvek obsahu. Pokus o odcudzenie identity iného používateľa alebo osoby alebo použitie používateľského mena iného používateľa.

Nahrajte alebo preneste (alebo sa pokúsite nahrať alebo preniesť) akýkoľvek materiál, ktorý funguje ako pasívny alebo aktívny mechanizmus zhromažďovania alebo prenosu informácií, vrátane, bez obmedzenia, formátov na výmenu grafiky („gif“), 1×1 pixelov, webových chýb, súborov cookie alebo iné podobné zariadenia (niekedy označované ako „spyware“ alebo „mechanizmy pasívneho zberu“ alebo „pcms“).

Zasahovať, narúšať alebo vytvárať neprimerané zaťaženie Služieb alebo sietí alebo služieb spojených so Službami.

Obťažovať, obťažovať, zastrašovať alebo ohrozovať ktoréhokoľvek z našich zamestnancov alebo agentov zapojených do poskytovania akejkoľvek časti Služieb vám.

Pokúsiť sa obísť akékoľvek opatrenia Služieb určené na zabránenie alebo obmedzenie prístupu k Službám alebo akejkoľvek časti Služieb.

Kopírujte alebo upravujte softvér Služieb, vrátane, ale nie výlučne, Flash, PHP, HTML, JavaScript alebo iného kódu.

S výnimkou prípadov povolených príslušnými zákonmi dešifrujte, dekompilujte, rozoberajte alebo spätne analyzujte akýkoľvek softvér, ktorý je súčasťou Služieb alebo akýmkoľvek spôsobom tvorí súčasť Služieb.

S výnimkou toho, čo môže byť výsledkom používania štandardného vyhľadávacieho nástroja alebo internetového prehliadača, používajte, spúšťajte, vyvíjajte alebo distribuujte akýkoľvek automatizovaný systém, vrátane, bez obmedzenia, akéhokoľvek pavúka, robota, cheat utility, scraper alebo offline čítačky, ktorá pristupuje k Službám, alebo používať alebo spúšťať akýkoľvek neautorizovaný skript alebo iný softvér.

Na nákupy v Službách použite nákupného zástupcu alebo nákupného zástupcu. Akékoľvek neoprávnené používanie Služieb vrátane zhromažďovania používateľských mien a/alebo e-mailových adries používateľov elektronickými alebo inými prostriedkami na tento účel

odosielanie nevyžiadaných e-mailov alebo vytváranie používateľských účtov automatizovanými prostriedkami alebo pod falošnou zámienkou.

Používajte Služby ako súčasť akéhokoľvek úsilia konkurovať nám alebo inak používať Služby a/alebo Obsah na akékoľvek úsilie generujúce príjmy alebo komerčné podnikanie.

10. PRÍSPEVKY GENEROVANÉ POUŽÍVATEĽMI

Služby neponúkajú používateľom odosielať ani uverejňovať obsah. Môžeme vám poskytnúť možnosť vytvárať, odosielať, uverejňovať, zobrazovať, prenášať, predvádzať, publikovať, distribuovať alebo vysielať obsah a materiály pre nás alebo v rámci Služieb, vrátane, ale nie výlučne, textu, písomností, videa, zvuku, fotografií. , grafika, komentáre, návrhy alebo osobné informácie alebo iný materiál (spoločne „príspevky“). Príspevky si môžu pozrieť iní používatelia Služieb a prostredníctvom webových stránok tretích strán. S akýmikoľvek príspevkami, ktoré prenesiete, sa môže zaobchádzať v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov služieb. Keď vytvoríte alebo sprístupníte akékoľvek príspevky, vyhlasujete a zaručujete, že:

Vytváranie, distribúcia, prenos, verejné zobrazovanie alebo predvádzanie a sprístupňovanie, sťahovanie alebo kopírovanie vašich Príspevkov neporušuje a nebude porušovať vlastnícke práva vrátane, ale nie výlučne, autorských práv, patentov, ochranných známok, obchodného tajomstva alebo morálne práva akejkoľvek tretej strany.

Ste tvorcom a vlastníkom alebo máte potrebné licencie, práva, súhlasy, uvoľnenia a povolenia na používanie a autorizáciu nás, Služieb a iných používateľov Služieb na používanie vašich Príspevkov akýmkoľvek spôsobom, ktorý Služby a tieto Právne podmienky.

Máte písomný súhlas, uvoľnenie a/alebo povolenie každej jednotlivej identifikovateľnej osoby vo vašich príspevkoch použiť meno alebo podobizeň každej jednotlivej identifikovateľnej osoby, aby ste umožnili zahrnutie a použitie vašich príspevkov akýmkoľvek spôsobom, ktorý zvažuje Služby a tieto Právne podmienky.

Vaše príspevky nie sú nepravdivé, nepresné ani zavádzajúce.

Vaše príspevky nie sú nevyžiadanou alebo neoprávnenou reklamou, propagačnými materiálmi, pyramídovými hrami, reťazovými listami, spamom, hromadnou poštou alebo inými formami žiadostí.

Vaše príspevky nie sú obscénne, obscénne, lascívne, špinavé, násilné, obťažujúce, urážlivé, ohováračské ani inak nežiaduce (ako sme určili).

Vaše príspevky nikoho nezosmiešňujú, nezosmiešňujú, neznevažujú, nezastrašujú ani nezneužívajú.

Vaše príspevky sa nepoužívajú na obťažovanie alebo vyhrážanie sa (v právnom zmysle týchto podmienok) inej osobe a na propagáciu násilia voči konkrétnej osobe alebo skupine ľudí.

Vaše príspevky neporušujú žiadny príslušný zákon, nariadenie ani pravidlo. Vaše príspevky neporušujú práva na súkromie alebo publicitu žiadnej tretej strany.

Vaše príspevky neporušujú žiadny platný zákon týkajúci sa detskej pornografie ani inak určené na ochranu zdravia alebo pohody neplnoletých.

Vaše príspevky neobsahujú žiadne urážlivé komentáre súvisiace s rasou, národnosťou, pohlavím, sexuálnymi preferenciami alebo fyzickým handicapom.

Vaše príspevky inak neporušujú ani neodkazujú na materiál, ktorý porušuje žiadne ustanovenie týchto Právnych podmienok ani žiadny príslušný zákon či predpis.

Akékoľvek používanie Služieb v rozpore s vyššie uvedeným porušuje tieto Právne podmienky a môže viesť okrem iného k ukončeniu alebo pozastaveniu vašich práv na používanie Služieb.

11. PRÍSPEVKOVÁ LICENCIA

Vy a Služby súhlasíte s tým, že môžeme pristupovať, uchovávať, spracovávať a používať akékoľvek informácie a osobné údaje, ktoré nám poskytnete, v súlade s podmienkami Zásad ochrany osobných údajov a vašimi voľbami (vrátane nastavení).

Odoslaním návrhov alebo inej spätnej väzby týkajúcej sa Služieb súhlasíte s tým, že takúto spätnú väzbu môžeme použiť a zdieľať na akýkoľvek účel bez kompenzácie pre vás.

Netvrdíme žiadne vlastníctvo vašich príspevkov. Ponechávate si plné vlastníctvo všetkých vašich príspevkov a akýchkoľvek práv duševného vlastníctva alebo iných vlastníckych práv spojených s vašimi príspevkami. Nezodpovedáme za žiadne vyhlásenia alebo vyjadrenia vo vašich príspevkoch, ktoré ste poskytli v akejkoľvek oblasti Služieb.

Za svoje príspevky do Služieb nesiete výhradnú zodpovednosť a výslovne súhlasíte s tým, že nás zbavíte akejkoľvek zodpovednosti a že sa zdržíte akýchkoľvek právnych krokov proti nám v súvislosti s vašimi príspevkami.

12. POKYNY PRE RECENZIE

Môžeme vám poskytnúť oblasti Služieb, kde môžete zanechať recenzie alebo hodnotenia. Pri uverejňovaní recenzie musíte spĺňať nasledujúce kritériá: (1) mali by ste mať priamu skúsenosť s osobou/subjektom, ktorý je predmetom recenzie; (2) vaše recenzie by nemali obsahovať urážlivé vulgarizmy, hanlivé, rasistické, urážlivé alebo nenávistné výrazy; (3) vaše recenzie by nemali obsahovať diskriminačné odkazy na základe náboženstva, rasy, pohlavia, národnosti, veku, rodinného stavu, sexuálnej orientácie alebo zdravotného postihnutia; (4) vaše recenzie by nemali obsahovať odkazy na nezákonnú činnosť; (5) nemali by ste byť pridružení k konkurentom, ak uverejňujete negatívne recenzie; (6) nemali by ste robiť žiadne závery o zákonnosti správania; (7) nesmiete uverejňovať žiadne nepravdivé alebo zavádzajúce vyhlásenia; a (8) nesmiete organizovať kampaň nabádajúcu ostatných, aby uverejňovali recenzie, či už pozitívne alebo negatívne.

Recenzie môžeme prijať, odmietnuť alebo odstrániť podľa vlastného uváženia. Nemáme absolútne žiadnu povinnosť kontrolovať recenzie alebo odstraňovať recenzie, a to ani vtedy, ak ich niekto považuje za nežiaduce alebo nepresné. Recenzie nie sú nami podporované a nemusia nevyhnutne reprezentovať naše názory alebo názory ktorejkoľvek z našich pridružených spoločností alebo partnerov. Nenesieme zodpovednosť za žiadne preskúmanie ani za žiadne nároky, záväzky alebo straty vyplývajúce z akéhokoľvek preskúmania. Odoslaním recenzie nám týmto udeľujete trvalé, neexkluzívne, celosvetové, bezplatné, plne platené, prevoditeľné a sublicencovateľné právo a licenciu na reprodukciu, úpravu, preklad, prenos akýmkoľvek spôsobom, zobrazovanie, predvádzanie a /alebo distribuovať všetok obsah týkajúci sa recenzie.

13. WEBOVÉ STRÁNKY A OBSAH TRETÍCH STRÁN

Služby môžu obsahovať (alebo vám môžu byť zaslané prostredníctvom Stránky) odkazy na iné webové stránky („Webové stránky tretích strán“), ako aj články, fotografie, text, grafiku, obrázky, návrhy, hudbu, zvuk, video, informácie, aplikácie. , softvér a iný obsah alebo položky patriace alebo pochádzajúce od tretích strán („Obsah tretích strán“). Takéto webové stránky tretích strán a obsah tretích strán neskúmame, nemonitorujeme ani nekontrolujeme presnosť, vhodnosť alebo úplnosť a nezodpovedáme za žiadne webové stránky tretích strán, ku ktorým sa pristupuje prostredníctvom Služieb, ani za žiadny zverejnený obsah tretích strán. na, dostupné prostredníctvom alebo nainštalované zo Služieb, vrátane obsahu, presnosti, urážlivosti, názorov, spoľahlivosti, postupov ochrany osobných údajov alebo iných zásad Webových stránok tretích strán alebo Tretej strany alebo na nich obsiahnutých.

Obsah. Zahrnutie, prepojenie alebo povolenie používania alebo inštalácie akýchkoľvek webových stránok tretích strán alebo akéhokoľvek obsahu tretích strán neznamená ich schválenie alebo schválenie z našej strany. Ak sa rozhodnete opustiť Služby a vstúpiť na Webové stránky tretích strán alebo použiť či nainštalovať akýkoľvek Obsah tretích strán, robíte tak na vlastné riziko a mali by ste si byť vedomí toho, že tieto Právne podmienky už neplatia. Mali by ste si prečítať príslušné podmienky a zásady vrátane postupov ochrany osobných údajov a zhromažďovania údajov akejkoľvek webovej lokality, na ktorú prejdete zo Služieb, alebo týkajúce sa akýchkoľvek aplikácií, ktoré používate alebo inštalujete zo Služieb. Akékoľvek nákupy, ktoré uskutočníte prostredníctvom webových stránok tretích strán, budú uskutočnené prostredníctvom iných webových stránok a od iných spoločností a nenesieme žiadnu zodpovednosť v súvislosti s takýmito nákupmi, ktoré sú výlučne medzi vami a príslušnou treťou stranou. Súhlasíte a beriete na vedomie, že neschvaľujeme produkty alebo služby ponúkané na webových stránkach tretích strán a budete nás zbavovať akejkoľvek viny spôsobenej kúpou takýchto produktov alebo služieb. Okrem toho nás budete držať bez viny za akékoľvek straty, ktoré utrpíte, alebo škodu spôsobenú vám v súvislosti s akýmkoľvek obsahom tretích strán alebo akéhokoľvek kontaktu s webovými stránkami tretích strán, alebo ktoré akýmkoľvek spôsobom vyplývajú z tohto obsahu.

14. INZERCI

Inzerentom umožňujeme zobrazovať svoje reklamy a ďalšie informácie v určitých oblastiach Služieb, ako sú reklamy na bočnom paneli alebo bannerové reklamy. Jednoducho poskytujeme priestor na umiestnenie takýchto reklám a nemáme žiadny iný vzťah s inzerentmi.

15. RIADENIE SLUŽIEB

Vyhradzujeme si právo, ale nie povinnosť: (1) monitorovať Služby z hľadiska porušovania týchto Právnych podmienok; (2) podniknúť príslušné právne kroky proti komukoľvek, kto podľa vlastného uváženia poruší zákon alebo tieto Právne podmienky, vrátane, bez obmedzenia, nahlásenia takéhoto používateľa orgánom činným v trestnom konaní; (3) podľa vlastného uváženia a bez obmedzenia odmietnuť, obmedziť prístup k, obmedziť dostupnosť alebo zakázať (v technologicky uskutočniteľnom rozsahu) akýkoľvek z vašich príspevkov alebo akúkoľvek ich časť; (4) podľa vlastného uváženia a bez obmedzenia, upozornenia alebo zodpovednosti, odstrániť zo Služieb alebo inak zakázať všetky súbory a obsah, ktorých veľkosť je nadmerná alebo akýmkoľvek spôsobom zaťažujú naše systémy; a (5) inak spravovať Služby spôsobom určeným na ochranu našich práv a majetku a na uľahčenie riadneho fungovania Služieb.

16. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Záleží nám na súkromí a bezpečnosti údajov. Prečítajte si prosím naše Ochrana osobných údajov

Pravidlá: https://www.megavr.co.uk/cookie-policy-uk/. Používaním Služieb súhlasíte s tým, že budete viazaní našimi Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú súčasťou týchto Právnych podmienok. Upozorňujeme, že služby sú hosťované v Spojenom kráľovstve a Spojených štátoch. Ak pristupujete k Službám z akéhokoľvek iného regiónu sveta so zákonmi alebo inými požiadavkami upravujúcimi zhromažďovanie, používanie alebo zverejňovanie osobných údajov, ktoré sa líšia od platných zákonov v Spojenom kráľovstve a Spojených štátoch, potom prostredníctvom vášho pokračujúceho používania Služieb prenos vašich údajov do Spojeného kráľovstva a Spojených štátov a výslovne súhlasíte s tým, aby boli vaše údaje prenesené a spracovávané v Spojenom kráľovstve a Spojených štátoch.

17. DOBA TRVANIA A UKONČENIE

Tieto Právne podmienky zostanú v plnej platnosti a účinnosti počas používania Služieb. BEZ OBMEDZENIA AKÝCHKOĽVEK INÝCH USTANOVENÍ TÝCHTO PRÁVNYCH PODMIENOK, VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA ZÁKLADE NÁŠHO UVÁŽENIA A BEZ UPOZORNENIA ALEBO ZODPOVEDNOSTI AKEJKOĽVEK OSOBE ODMIETNUŤ PRÍSTUP A POUŽÍVANIE SLUŽIEB (VRÁTANE BLOKOVANIA URČITÝCH IP ADRES). ŽIADNY DÔVOD, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, PRE PORUŠENIE AKÉHOKOĽVEK PREHLÁSENIA, ZÁRUKY ALEBO ZMLUVU OBSAŽENÝCH V TÝCHTO PRÁVNYCH PODMIENKACH ALEBO AKÉHOKOĽVEK PLATNÝCH ZÁKONOV ALEBO PREDPISOV. MÔŽEME UKONČIŤ VAŠE POUŽÍVANIE ALEBO ÚČASŤ NA SLUŽBÁCH, ALEBO VÁŠ ÚČET A AKÝKOĽVEK OBSAH ALEBO INFORMÁCIE, KTORÉ STE ZVEREJNILI, MÔŽEME KEDYKOĽVEK, BEZ UPOZORNENIA, NA ZÁKLADE NÁŠHO UVÁŽENIA.

Ak z akéhokoľvek dôvodu zrušíme alebo pozastavíme váš účet, máte zakázané registrovať sa a vytvárať nový účet pod svojím menom, falošným alebo vypožičaným menom alebo menom akejkoľvek tretej strany, a to aj v prípade, že môžete konať v mene tretej strany. večierok. Okrem zrušenia alebo pozastavenia vášho účtu si vyhradzujeme právo podniknúť príslušné právne kroky vrátane, bez obmedzenia, občianskoprávnej, trestnej a súdnej nápravy.

18. ZMENY A PRERUŠENIA

Vyhradzujeme si právo zmeniť, upraviť alebo odstrániť obsah Služieb kedykoľvek alebo z akéhokoľvek dôvodu podľa vlastného uváženia bez upozornenia. Nemáme však žiadnu povinnosť aktualizovať akékoľvek informácie o našich Službách. Vyhradzujeme si tiež právo kedykoľvek upraviť alebo ukončiť všetky alebo časť Služieb bez upozornenia. Nenesieme voči vám ani žiadnej tretej strane zodpovednosť za akúkoľvek úpravu, zmenu ceny, pozastavenie alebo ukončenie poskytovania Služieb.

Nemôžeme zaručiť, že Služby budú dostupné vždy. Môžeme mať problémy s hardvérom, softvérom alebo inými problémami alebo musíme vykonať údržbu súvisiacu s

Služby, čo vedie k prerušeniam, oneskoreniam alebo chybám. Vyhradzujeme si právo zmeniť, revidovať, aktualizovať, pozastaviť, prerušiť alebo inak upraviť Služby kedykoľvek alebo z akéhokoľvek dôvodu bez toho, aby sme vás o tom informovali. Súhlasíte s tým, že nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu, poškodenie alebo nepríjemnosti spôsobené vašou nemožnosťou prístupu alebo používania Služieb počas akéhokoľvek výpadku alebo prerušenia Služieb. Nič v týchto Právnych podmienkach sa nebude vykladať tak, že by nás zaväzovalo udržiavať a podporovať Služby alebo poskytovať akékoľvek opravy, aktualizácie alebo vydania v súvislosti s nimi.

19. ROZHODNÉ PRÁVO

Tieto Právne podmienky sa riadia a vykladajú podľa zákonov Spojeného kráľovstva a použitie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru je výslovne vylúčené. Ak je váš obvyklý pobyt v EÚ a ste spotrebiteľom, máte navyše ochranu, ktorú vám poskytujú povinné ustanovenia zákona vo vašej krajine na pobyt. MEGA VR LTD a vy súhlasíte s tým, že sa podriadite nevýhradnej jurisdikcii súdov

                , čo znamená, že si môžete uplatniť nárok na obranu svojich práv na ochranu spotrebiteľa v súvislosti s týmito Právnymi podmienkami v Spojenom kráľovstve alebo v krajine EÚ, v ktorej bývate.

20. RIEŠENIE SPOROV

Neformálne rokovania

S cieľom urýchliť vyriešenie a kontrolovať náklady akéhokoľvek sporu, kontroverzie alebo nároku súvisiaceho s týmito Právnymi podmienkami (každý „Spor“ a spoločne „Spory“) vznesené vami alebo nami (jednotlivo, „Strana“ a kolektívne, „Zmluvné strany“), zmluvné strany súhlasia s tým, že sa najskôr pokúsia vyjednať akýkoľvek Spory (okrem Sporov výslovne uvedených nižšie) neformálne najmenej tridsať (30) dní pred začatím arbitráže.

Takéto neformálne rokovania sa začínajú na základe písomného oznámenia jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.

Záväzné rozhodcovské konanie

Akýkoľvek spor vyplývajúci zo vzťahov medzi zmluvnými stranami týchto Právnych podmienok bude riešený jedným rozhodcom, ktorý bude vybraný v súlade s arbitrážnym a vnútorným poriadkom Európskeho arbitrážneho súdu, ktorý je súčasťou Európskeho centra arbitráže so sídlom v Štrasburgu. , a ktoré sú platné v čase podania žiadosti o rozhodcovské konanie a ktorých prijatie tohto ustanovenia predstavuje prijatie. Sídlom arbitráže je Londýn, Spojené kráľovstvo. Jazykom konania je angličtina. Uplatniteľnými pravidlami hmotného práva je právo Spojeného kráľovstva.

Obmedzenia

Strany sa dohodli, že akékoľvek rozhodcovské konanie sa obmedzí na spor medzi stranami jednotlivo. V plnom rozsahu povolenom zákonom, (a) žiadne rozhodcovské konanie nebude spojené so žiadnym iným konaním; (b) neexistuje žiadne právo ani oprávnenie na to, aby sa akýkoľvek Spor rozhodoval na základe skupinovej žaloby alebo aby sa použili postupy skupinovej žaloby; a (c) neexistuje žiadne právo alebo oprávnenie na to, aby bol akýkoľvek Spor podaný v údajnom zastupiteľskom postavení v mene širokej verejnosti alebo akýchkoľvek iných osôb.

Výnimky z neformálnych rokovaní a arbitráže

Zmluvné strany sa dohodli, že na nasledujúce spory sa nevzťahujú vyššie uvedené ustanovenia týkajúce sa neformálnych rokovaní o záväznom rozhodcovskom konaní: (a) akékoľvek spory, ktorých cieľom je presadzovať alebo chrániť alebo ktoré sa týkajú platnosti ktoréhokoľvek z práv duševného vlastníctva zmluvnej strany; (b) akýkoľvek Spor súvisiaci alebo vyplývajúci z obvinení z krádeže, pirátstva, narušenia súkromia alebo neoprávneného použitia; a (c) akýkoľvek nárok na súdny príkaz. Ak sa zistí, že toto ustanovenie je nezákonné alebo nevykonateľné, žiadna zo zmluvných strán sa nerozhodne rozhodovať o akomkoľvek spore spadajúcom do tej časti tohto ustanovenia, ktorá sa považuje za nezákonnú alebo nevymožiteľnú, a o takomto spore rozhodne súd s príslušnou jurisdikciou.

 v rámci súdov uvedených pre jurisdikciu vyššie a Strany súhlasia, že sa podriadia osobnej jurisdikcii tohto súdu.

21. OPRAVY

V službách môžu byť informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, vrátane popisov, cien, dostupnosti a rôznych ďalších informácií. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať informácie o Službách bez predchádzajúceho upozornenia.

22. ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

SLUŽBY SÚ POSKYTOVANÉ TAK, AKO SÚ A AKO SÚ DOSTUPNÉ. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SLUŽBY BUDETE POUŽÍVAŤ NA VLASTNÉ RIZIKO. V úplnom rozsahu, ktorý povoľuje zákon, zriekame sa všetkých záruk, výslovných alebo predpokladaných, v súvislosti so službami a ich používaním, vrátane, bez obmedzenia, implikovaných záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel a neporušenia. NEPOSKYTUJEME ŽIADNE ZÁRUKY ANI PREHLÁSENIA TÝKAJÚCE SA PRESNOSTI ALEBO ÚPLNOSTI OBSAHU SLUŽIEB ALEBO OBSAHU AKÝCHKOĽVEK WEBOVÝCH STRÁNOK ALEBO MOBILNÝCH APLIKÁCIÍ PREPOJENÝCH S TÝMITO SLUŽBAMI A NEPREBERÁME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ, ZODPOVEDNOSŤ, ZODPOVEDNOSŤ, ZODPOVEDNOSŤ ZA OBSAHU (AC1) ZODPOVEDNOSŤ (ACURES)ER NY A MATERIÁLY, (2) OSOBNÉ ZRANENIA ALEBO ŠKODY NA MAJETKU AKEJKOĽVEK POVAHY, VYPLÝVAJÚCE Z VÁŠHO PRÍSTUPU A POUŽÍVANIA SLUŽIEB, (3) AKÉHOKOĽVEK NEOPRÁVNENÉHO PRÍSTUPU ALEBO POUŽÍVANIA NAŠICH ZABEZPEČENÝCH SERVEROV A/ALEBO AKÝCHKOĽVEK OSOBNÝCH A VŠETKÝCH INFORMÁCIÍ /ALEBO V TOM ULOŽENÉ FINANČNÉ INFORMÁCIE, (4) AKÉKOĽVEK PRERUŠENIE ALEBO ZASTAVENIE PRENOSU DO SLUŽIEB ALEBO ZO SLUŽIEB, (5) AKÉKOĽVEK CHYBY, VÍRUSY, TROJSKÉ KONE ALEBO PODOBNÉ, KTORÉ MÔŽU BYŤ PRENÁŠANÉ NA TRETÚ STRÁNKU ALEBO PROSTREDNÍCTVOM TEJTO SLUŽBY A/ALEBO (6) AKÉKOĽVEK CHYBY ALEBO VYNECHANIE V AKÉKOĽVEK OBSAHU A MATERIÁLOCH ALEBO ZA AKÚKOĽVEK STRATU ALEBO POŠKODENIE AKÉHOKOĽVEK DRUHU VZNIKNUTÉ V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ZVEREJNENÉHO, PRENÁŠANÉHO ALEBO INAK SPRÍSTUPNENÉHO PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB. NEZARUČUJEME, NESCHVAĽUJEME, NEZARUČUJEME ANI NEPREBERÁME ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNY PRODUKT ALEBO SLUŽBU INZEROVANÉ ALEBO PONÚKANÉ TRETOU STRANOU PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB, AKÝCHKOĽVEK HYPERLINKOVANÝCH WEBOVÝCH STRÁNOK, ALEBO AKÝCHKOĽVEK WEBOVÝCH STRÁNOK ALEBO AKÝCHKOĽVEK AKÝCHKOĽVEK MOBILNÝCH APLIKACIÍ NEBUDE BUĎTE STRANU ALEBO BUĎTE AKÝKOĽVEK ZODPOVEDNÝ ZA MONITOROVANIE AKEJKOĽVEK TRANSAKCIE MEDZI VAMI A AKÝKOĽVEK POSKYTOVATEĽMI PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB TRETÍMI STRANAMI. AKO PRI NÁKUPE PRODUKTU ALEBO SLUŽBY PROSTREDNÍCTVOM AKÉHOKOĽVEK MÉDIA ALEBO V AKOMKOĽVEK PROSTREDÍ, MALI BY STE POUŽÍVAŤ SVOJ NAJLEPŠÍ ÚSUDOK A POUŽÍVAŤ OPATRNOSŤ, KDE JE TO VHODNÉ.

23. OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI

V ŽIADNOM PRÍPADE MY ANI NAŠI RIADITELIA, ZAMESTNANCI ALEBO ZÁSTUPCOVIA NEBUDEME ZODPOVEDNÍ VOČI VÁM ALEBO AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANE ZA AKÉKOĽVEK PRIAMY, NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNE, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ALEBO TRESTNÉ ŠKODY VRÁTANE VRÁTANE ŠKODY LOSTLO ALEBO INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z VAŠEHO POUŽÍVANIA SLUŽIEB, AJ KEĎ NÁM BOLI UPOZORNENIE NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKOD.

24. ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že nás budete brániť, odškodniť a chrániť nás, vrátane našich dcérskych spoločností, pridružených spoločností a všetkých našich príslušných úradníkov, zástupcov, partnerov a zamestnancov, pred akoukoľvek stratou, škodou, zodpovednosťou, nárokom alebo požiadavkou, vrátane primeraných právnych zástupcov. ' poplatky a výdavky, uskutočnené akoukoľvek treťou stranou v dôsledku alebo vyplývajúce z: (1) používania Služieb; (2) porušenie týchto Právnych podmienok; (3) akékoľvek porušenie vašich vyhlásení a záruk uvedených v týchto Právnych podmienkach; (4) vaše porušenie práv tretej strany vrátane, ale nie výlučne, práv duševného vlastníctva; alebo (5)

akýkoľvek zjavný škodlivý čin voči akémukoľvek inému používateľovi Služieb, s ktorým ste sa spojili prostredníctvom Služieb. Bez ohľadu na vyššie uvedené si vyhradzujeme právo na vaše náklady prevziať výhradnú obranu a kontrolu nad akoukoľvek záležitosťou, za ktorú nás musíte odškodniť, a súhlasíte s tým, že budete na vaše náklady spolupracovať pri našej obhajobe takýchto nárokov. Vynaložíme primerané úsilie, aby sme vás informovali o každom takomto nároku, konaní alebo konaní, ktoré je predmetom tohto odškodnenia, keď sa o tom dozvieme.

25. ÚDAJE POUŽÍVATEĽA

Budeme uchovávať určité údaje, ktoré prenášate do Služieb na účely riadenia výkonu Služieb, ako aj údaje týkajúce sa vášho používania Služieb. Aj keď vykonávame pravidelné rutinné zálohy údajov, nesiete výhradnú zodpovednosť za všetky údaje, ktoré prenášate alebo ktoré súvisia s akoukoľvek činnosťou, ktorú ste vykonali pomocou Služieb. Súhlasíte s tým, že voči vám nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo poškodenie akýchkoľvek takýchto údajov, a týmto sa vzdávate akéhokoľvek práva na žalobu proti nám vyplývajúcej z akejkoľvek takejto straty alebo poškodenia takýchto údajov.

26. ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA, TRANSAKCIE A PODPISY

Návšteva Služieb, posielanie e-mailov a vypĺňanie online formulárov predstavujú elektronickú komunikáciu. Súhlasíte s prijímaním elektronickej komunikácie a súhlasíte s tým, že všetky dohody, oznámenia, zverejnenia a iná komunikácia, ktorú vám poskytujeme elektronicky, prostredníctvom e-mailu a v rámci Služieb, spĺňajú všetky zákonné požiadavky, aby takáto komunikácia bola písomná. TÝMTO SÚHLASÍTE S POUŽÍVANÍM ELEKTRONICKÝCH PODPISOV, ZMLUV, OBJEDNÁVOK A ĎALŠÍCH ZÁZNAMOV A S ELEKTRONICKÝM DORUČOVANÍM OZNÁMENÍ, ZÁSAD A ZÁZNAMOV O TRANSAKCIÁCH, KTORÉ MY ZAČNETE ALEBO UKONČENÉ NAMI ALEBO PROSTREDNÍCTVOM

SLUŽBY. Týmto sa vzdávate akýchkoľvek práv alebo požiadaviek podľa akýchkoľvek zákonov, nariadení, pravidiel, nariadení alebo iných zákonov v akejkoľvek jurisdikcii, ktoré vyžadujú originálny podpis alebo doručenie alebo uchovávanie neelektronických záznamov, alebo platieb alebo udeľovania kreditov akýmikoľvek inými prostriedkami. ako elektronické prostriedky.

27. UŽÍVATELIA A OBYVATEĽOV KALIFORNIE

Ak akákoľvek sťažnosť s nami nebude uspokojivo vyriešená, môžete sa písomne obrátiť na oddelenie pomoci pri sťažnostiach divízie spotrebiteľských služieb ministerstva spotrebiteľských záležitostí v Kalifornii na adrese 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 alebo telefonicky na čísle (800) 952-5210 alebo (916) 445-1254.

28. RÔZNE

Tieto Právne podmienky a akékoľvek zásady alebo prevádzkové pravidlá zverejnené nami v rámci Služieb alebo v súvislosti so Službami predstavujú úplnú dohodu a porozumenie medzi vami a nami. Naše zlyhanie pri uplatňovaní alebo vymáhaní akéhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto Právnych podmienok nebude pôsobiť ako vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia. Tieto Právne podmienky fungujú v plnom rozsahu povolenom zákonom. Akékoľvek alebo všetky naše práva a povinnosti môžeme kedykoľvek postúpiť iným. Nenesieme zodpovednosť za žiadnu stratu, poškodenie, oneskorenie alebo nekonanie spôsobené akoukoľvek príčinou mimo našej primeranej kontroly. Ak sa zistí, že niektoré ustanovenie alebo časť ustanovenia týchto Právnych podmienok je nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, bude sa toto ustanovenie alebo časť ustanovenia považovať za oddeliteľné od týchto Právnych podmienok a neovplyvní platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek zostávajúcich ustanovení. V dôsledku týchto Právnych podmienok alebo používania Služieb medzi vami a nami nie je vytvorený žiadny spoločný podnik, partnerstvo, zamestnanecký alebo agentúrny vzťah. Súhlasíte s tým, že tieto Právne podmienky nebudú vykladané proti nám na základe ich vypracovania. Týmto sa zriekate akejkoľvek obrany, ktorú môžete mať na základe elektronickej formy týchto Právnych podmienok a nedostatku podpisu zmluvnými stranami na vykonanie týchto Právnych podmienok.

29. KONTAKTUJTE NÁS

duckhunter@megavr.co.uk